PRŮVODCE PO JEDNOTLIVÝCH KROCÍCH

Montáž vždy záleží na daných okolnostech. Je nutné položit si následující otázku: okna montujeme do nové budovy, která nemá ještě střešní krytinu ani vnitřní sádrokartonové šikminy – nebo je montáž prováděna v již obydlených podkrovních prostorách? Střecha budovy je tvořena taškami nebo se jedná o 100 let starou budovu s plochou střešní krytinou?
Níže uvedené montážní pokyny jsme rozdělili dle jednotlivých skupin, můžete tedy postupovat dle takové části návodu, která se vztahuje k vaší situaci.
Způsob upevnění lemování závisí na typu lemování, který používáte. Vyberte si odpovídající typ lemování a postupujte dle uvedených pokynů.

Vždy doporučujeme použivání protisněhových zábran nad střešními okny, aby se předešlo poškození oplechování střešních oken.

Vnitřní příprava

Vybalení okna

Vyjměte střešní okno z obalu. Odstraňte karton chránící okraje, ochranný proužek ze spodní části rámu a kartonovou krabici z horního okraje. Okno položte na bok a křídlo opatrně otevřete.

Sejmutí křídla z rámu a odblokování závěsu

Před montáží rámu okna musí být křídlo odňato. Najděte a stiskněte zajišťovací mechanismus na levém a pravém závěsu (uslyšíte cvaknutí). Po uvolnění závěsů křídlo opatrně vyjměte a umístěte jej do krabice nebo jiného ochranného materiálu tak, aby horní část křídla byla na zemi.

Označte místo připevnění úhelníků

Namontujte je 50 mm od rohu rámu.

Upevnění montážních úhelníků

Připevněte montážní úhelníky k rámu. Upevněte každý úhelník dvěma šrouby.

Příprava nářadí

Před montáží střešního okna se ujistěte, že byla učiněna vhodná ochranná opatření a připraveno všechno potřebné nářadí. Tím se výrazně zlepší vaše další práce.

Měření

Uvnitř podkroví se může ukázat, že krokve jsou pokryty sádrokartonem nebo jiným materiálem. V tomto případě je velmi důležité určit správné místo pro otvor na střešní okno. Při měření z vnější stěny budete moci správně určit polohu okna vzhledem k vnější straně.

Označení otvoru

Po určení přibližného umístění montáže okna označte místo pro vyříznutí dřevěného záklopu nebo jiných nadkrokevních vrstev.

Kontrolní otvor

Po vyříznutí kontrolního otvoru můžeme přesně určit polohu krokví a upřesnit místo montáže

Umístění krokví

Pomocí vhodného měřidla určete a označte umístění krokví.

Určení místa řezu

Doporučujeme pracovat od vnitřního okraje krokve, aby se minimalizovala velikost díry.

Odstranění izolace

Při odstraňování tepelné izolace střechy důrazně doporučujeme používat obličejovou masku a ochranné brýle.

Odstranění krokví

Pokud je nutné odstranit krokve, je důležité zvážit, zda to neovlivní stabilitu střechy. V případě pochybností důrazně doporučujeme před dalším postupem konzultovat odborníka na statiku.

Pro lepší orientaci

Pro jednoznačné posouzení střešní konstrukce je nejlepší odstranit obvodový plášť, abyste získali jednoznačnou představu o střešní konstrukci.

Podepření ze spodní strany

Musíte se ujistit, že místa, ve kterých hodláme uřezat krokve, jsou náležitě podepřená …

… a bezpečně podepřená na konci krokví.

Řezání krokví

Nyní můžeme označit místa řezu, odříznout a odstranit části prkna.

Řezání krokví

Nyní můžeme označit místa řezu, odříznout a odstranit části prkna.

Orámování

Výřez okna by měl být orámován v příslušné výšce a šířce …

Orámováni

Výřez okna by měl být orámován v příslušné výšce a šířce

nezapomeňte na to,

abyste ponechali prostor pro zaklínění rámu v příslušném úhlu.

Vybalení okna

Měření

Určete obrys otvoru na vnitřní straně střešní fólie (membrány). Neřežte více střešní folie, než potřebujete – vždy ji můžete dořezat.

Odstranění membrány (střešní fólie)

Vystřihněte a vyjměte membránu, odkryjte lišty a krytinu.

Profilovaná krytina

Pokud je střecha pokryta střešními taškami, začněte je pečlivě odstraňovat zevnitř. Abyste předešli nehodám nebo zraněním, ujistěte se, že je vše odstraněno z podlahy pod otvorem okna.

Hladká krytina

Pokud je střecha pokryta tenkými tenkou hladkou krytinou (např. vláknocementovými šablonami, bitumenovým šindelem apod.), bude pravděpodobně nezbytné provést vrtání a řezání skrz celou skladby střechy, aby se vytvořil předběžný otvor pro okno.

Odstranění hřebíků

Pokud je střecha pokryta břidlicí, možná budete potřebovat k odstranění hřebíků nářadí pro odstranění břidlice.

Odstranění střešních tašek/ploché střešní krytiny

Sejměte odpovídající množství střešních tašek/ploché střešní krytiny, abyste si zajistili dostačující pracovní plochu. Nedoporučujeme odstraňovat přílišné množství střešní krytiny – nezapomeňte, že tyto materiály musíte na střechu vrátit!

Odstranění střešních tašek

Odstraňte dostatek střešních tašek, abyste měli pohodlný pracovní prostor. Neodstraňujte zbytečně mnoho střešních tašek – musíte je tam později vrátit.

Upevnění rámu

Výška spodní montážní latě

Správnou výšku spodní montážní latě zjistěte podle montážních pokynů.

Vyrovnání latě

Srovnejte polohu montážní latě pomocí vodováhy.

Upevnění spodní montážní latě

Upevněte lať, která bude rám podpírat.

Upevnění horní montážní latě

Určete polohu horní montážní latě podle montážních pokynů. Vyrovnejte a připevněte lať.

Řezání fólie

Fólie by měla být vyříznuta úhlopříčně, směrem do rohů díry.

Připevnění fólie

Fólii upevněte na celém obvodu otvoru.

Osazení rámu

Opatrně vložte rám přes otvor.

Umístěte rám na montážní lať a položte ho souběžně s krokvemi.

Kontrola polohy rámu

Pokud je rám ustálený do vodorovné polohy, připevněte spodní úhelník.

Kontrola uložení

Vložte okenní křídlo zpět do rámu a zkontrolujte, zda se otevírá a zavírá správně.

Kontrola mezer

Zkontrolujte svislou vzdálenost mezi křídlem a rámem.

KONTROLA MEZER

Pokud křídlo není rovnoběžné s rámem, opatrně jej srovnejte odpovídajícím způsobem pomocí vhodného nářadí (např. páčidla) tak, aby nedošlo k poškození žádné z částí okna.

Kontrola Mezer

Zkontrolujte, zda je vodorovná vzdálenost rovnoběžná se spodní částí rámu v nakloněné poloze.

VYROVNEJTE OKNO

Pokud ve svislé rovině není dodržená vodorovnost, použijte k připevnění horních držáků černý plastový klín. Pokud je rám správně umístěn, namontujte také horní (a případně boční) úhelníky.

Zabezpečení rámu před zatékáním

Vyjměte okenní křídlo !

Pro pokračování v montáži vyjměte ještě jednou okenní křídlo. Nezapomeňte zmačknout zavírací body na obou závěsech. Po vyjmutí křídla jej opatrně umístěte uvnitř a zapezpečte proti pádu.

Upevnění podstřešní fólie

Je důležité zajistit, aby střešní okno bylo odolné vůči srážkám. Za tímto účelem se doporučuje vytvořit kolem rámu vodotěsný membránový límec. Nejprve odstřihněte čtyři proužky, které budou umístěny kolem rámu, počínaje zespodu.

UPEVNĚNÍ PODSTŘEŠNÍ FÓLIE 2

Připevněte sponkovačkou fólii ke spodní části rámu.

UPEVNĚNÍ PODSTŘEŠNÍ FÓLIE 3

Uvolněte lištu pod rámem, aby se pod ní zasunul pás fólie

UPEVNĚNÍ PODSTŘEŠNÍ FÓLIE 4

Uvolněte lištu pod rámem, aby se pod ní zasunul pás fólie.

Upevnění fólie kolem latí

Připravte výřez ve tvaru písmene Y vedle okna a připevněte fólii k latím.

Upevnění fólie kolem latí 2

Upevnění fólie kolem latí 3

Připevnění horního pruhu fólie

Vložte a upevněte horní pás fólie pod stávající střešní membránu.

Připevnění horního pruhu fólie 2

Pokud jsou na střeše použity kontralatě, možná budete muset odstranit i malou část kontralatě, abyste zasunuli pruh fólie na odpovídající místo.

Připevnění horního pruhu fólie 3

Zvedněte část uřezané fólie a připevněte horní přírubový pruh pod ní a k rámu. Vložte stávající fólii zpět na místo a upevněte ji.

Montáž taškového lemování

Seříznutí střešních tašek

V závislosti na výšce střešních tašek a vzdálenosti od základny okna se někdy stává, že musíme střešní tašky v řadě pod oknem seříznout, aby límec spodního dílu lemování správně seděl.

Řezání střešních tašek

Určete místo, kde se mají střešní tašky oříznout a pomocí úhlové brusky uřežte hrany

Položení střešních tašek zpět

Vložte střešní tašky zpět do spodní řady.

Montáž spodní části lemování

Připevněte spodní díl lemování k rámu. Ručně zatlačte k profilu střešní tašky a urovnejte jej.

Montáž spodní části lemování 2

Horní část mírně nadzdvihněte a ohněte tak, abyste zajistili lepší dosednutí k povrchu krytiny.

Montáž spodní části lemování 3

Znovu osaďte a vyhlaďte spodní část lemování.

Osazení spodního oplechování

Osaďte spodní část oplechování okna

Osazení spodního oplechování 2

Osazení spodního oplechování 3

Osazení boční části lemování

Osaďtte boční části lemování. Ujistěte se, že boční části lemování leží na spodní části lemování.

Osazení boční části lemování 2

Ohněte příponku boční části oplechování směrem k bočnímu dílu lemování.

Upevnění bočních částí oplechování.

Upevněte boční části oplechování. Ujistěte se, že boční části leží na spodní části oplechování.

Upevnění bočních částí oplechování 2

Připevněte boční části oplechování k latím pomocí přiložených montážních úhelníků (držáků)

Osazení horního dílu oplechování

Osaďte horní oplechování.

Upevnění horní části oplechování.

Ujistěte se, že pevně přilne k hornímu krytu okna

Namontujte horní oplechování

Upevněte horní oplechování pomocí svorek v boční části

Namontujte horní oplechování 2

Upevněte horní oplechování pomocí svorek v boční části

Připevněte komponenty boční příruby ke střešní konstrukci

Použijte klipy ze sady

Připevněte komponenty boční příruby ke střešní konstrukci 2

Řezání pěnového těsnění

Uřežte pěnové těsnění na boku a na horní straně límce, aby se zajistilo hladké a pevné spojení.

Položení střešních tašek zpět nahoře

Vložte střešní tašky zpět do horní řady. Může se ukázat, že musíme střešní tašky oříznout, aby přesně seděly. Mezera mezi taškami a rámem by měla být udržována v doporučených mezích (60 – 150 mm).

Opětovné nasazení křídla

Namontujte zpět křídlo a pevně jej podepřete, než kolíky závěsu správně zapadnou do blokovacího mechanismu.

Práce dokončena

Skvělé! Střešní okno je namontováno. Zajištění horní části příruby.

Montáž lemování LSX na plochou krytinu

Montáž manžety RUC

Paropropustná montážní manžeta RUC usnadňuje vodotěsnou montáž. Nainstalujte ji ihned na začátku před montáží lemování.

Umístění spodní řady ploché krytiny

Pod okno umístěte krytinu, která budu pod spodní částí lemování.

Šablony upravte, jak je nezbytné

Šablony upravte kolem spodní části okenního rámu – viz. obrázek.

Šablony upravte, jak je nezbytné -2

Dodržte vzdálenost šablon od rámu okna přibližně 12 mm.

Instalujte spodní díl lemování

Instalujte spodní díl lemování, k tomu použijte přiložené montážní klipy.

Instalujte krycí díl

Instalujte spodní krycí díl na rám okna

Instalujte boční díly lemování

Instalujte boční díly lemování na obou stranách

Zajistěte lemování

Zajistěte levý a pravý díl lemování pomocí přiložených montážních klipů.

Instalujte horní krycí díly okna

Instalujte levý a pravý krycí díl okna a následně horní krycí díl okna

Instalujte horní díl lemování

Instalujte horní díl lemování nasazením přes horní krycí díl okna, použijte přiložené montážní klipy

Doležte šablony k lemování

Doložte šablony k lemování tak, aby lícovaly s první vodní drážkou. Prostor kolem okna – cca. 5 cm musí zůstat volný pro správný odtok vody.

Umístění šablon 2

Ujistěte se, že šablony jsou v linii s hranou spodního dílu lemování

Umístění šablon 3

…a ujistěte se, že jsou šablony těsně doloženy k vodní drážce lemování

Umístění šablon 4

Pokračujte s pokládkou šablon na obou stranách

Umístění šablon 5

Možná bude potřeba upravit délku šáblon nad oknem, aby byly v linii a správně dosedly nad lemováním

Kontakt

ALTATERRA KFT
Malom köz. 1.,
HU-9431 Fertőd,
Hungary
CUSTOMERSERVICES@ALTATERRA.EU

053 8890034

© 2020 Altaterra Kft.